PERSONVERNERKLÆRING
LYBERG & PARTNERE AS

PERSONVERN I LYBERG & PARTNERE AS

Dette dokumentet gir generell informasjon om behandling av personopplysninger i Lyberg & Partnere. Personopplysninger er informasjon som kan knyttes direkte eller indirekte til deg som person. Personopplysningene omfatter elektronisk eller fysisk dokumentasjon. Slik informasjon kan for eksempel være kontaktinformasjon, fødselsnummer, bilnummer, bilder og opplysninger om hvilke produkter du har kjøpt via oss.

 

Hva brukes personopplysninger til
Formålet med behandling av personopplysninger er å oppfylle våre kunders avtaler og å yte best mulig service, oppfølging og kommunikasjon. I tillegg er behandling av dataene nødvendig for å overholde informasjonsplikten som pålegges ved lov eller avtaler med myndighetene og andre virksomheter (databehandlingsvirksomheter) som behandler personopplysninger sammen med eller på vegne av Lyberg & Partnere AS.

Innsamling av opplysninger
Vi behandler personopplysninger for å opprettholde avtaler inngått med våre kunder.

I den forbindelse må vi administrere og vedlikeholde kundeforholdet.

I tillegg behandler vi personopplysninger til følgende formål som beskrevet under:

 

– Etterlevelse av hvitvaskingsreglene.
– Forebygging og avdekking av straffbare handlinger.
– Risikoklassifisering av kunder og porteføljer.
– Kundeoppfølging og markedsføring.
– Fakturering.

 

Vi mottar som regel informasjon fra deg (den registrerte) direkte.

Vi mottar også opplysninger fra andre kilder, som kan være offentlige eller private institusjoner.

I tilfeller hvor vi innhenter informasjon fra tredjepart vil vi varsle kundene, så lenge det ikke er opplysninger som er lovbestemt eller dersom det er gitt aktivt samtykke til å innhente slike opplysninger.

 

Utlevering av personopplysninger

Vi har internt i Lyberg & Partnere AS et felles kunderegister. Vi ønsker å gi kundene våre best mulig oppfølging og informasjon om de tjeneste vi tilbyr og deres produkter. Det er formålet med å ha et kunderegister.

Opplysninger som vil være tilgjengelig om deg er følgende:

 

-Navn

– Personnummer

– Adresse

– Kontaktopplysninger

DATABEHANDLER

Lyberg & Partnere AS har inngått avtaler med leverandører om databehandling. Avtalene regulerer hvordan personopplysninger deles mellom oss, blant annet til hvilket formål dataene benyttes og hvordan de er innhentet.
Vår overføring av opplysninger til databehandlere, eksempelvis våre systemleverandører, er ikke å anse som utlevering og reguleres strengt i avtaler om databehandling.
Våre kunder har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi behandler og hvordan vi behandler dem.Retting
Vi er avhengige av at opplysningene vi har om våre kunder er korrekte og er nødvendige for å inngå avtaler og for å kunne gi god kundeoppfølging. Du har rett til å kreve at opplysninger om deg rettes eller slettes, dersom de er mangelfulle eller ikke relevante.

 


Sletting
Vi sletter opplysninger når de ikke er relevante for det formålet de ble innhentet for.

Vi lagrer derfor opplysninger så lenge et kundeforhold eksisterer.

Det kan likevel forekomme at opplysningene vil bli oppbevart i en lengre periode, for eksempel på bakgrunn av pålegg i andre lover enn personopplysningsloven. Oppbevaringsplikten etter hvitvaskingsloven er et av mange eksempler på dette.

TAUSHETSPLIKT

Ansatte og tillitsvalgte i Lyberg & Partnere AS plikter å bevare taushet om den informasjon vedkommende mottar i forbindelse med kundeforhold. Taushetsplikten omfatter ikke opplysninger som er offentlig tilgjengelig, opplysninger som pliktes gitt til domstolene eller offentlige myndigheter og opplysninger som åpenbart ikke er av konfidensiell natur.